date publishing title artbook
1980 eendenavontuur ducks adventures
  mens human
return Verte-Rose green-red
  transparanten (zes maal) overlays (six parts )
  flipboekje flipbook
     
1981 Marinus van Dijke
   
1982 dunelandscape imitative
  onderweg on the go
   
1984 duinwandeling a dune walk
  aanspoelen to be washed ashore
   
1992 sediment
  zonder titel without title
  zonder titel without title
  zonder titel without title
   
1994 duingebied dune area
  wandelduinen walking dunes
  duinhoogten dune relief
return grondwater ground water
   
1995 uit de grond van mijn hart from the bottom of my hart
  duinwandeling a dune walk
  aardrijkskunde geography
  drie installaties three installations
   
1996 wandelduinen walking dunes
  reis brochure travel flyer
  reis brochure travel flyer
  Plek The Spot
  Plek The Spot
  stuifplek drift area
  Plek The Spot
  Plek The Spot
 
1997 Plek in kleur The Spot in Color
  door de Plek in kleur through The Spot in color
  zand verplaatsingen sand displacement
  stuifplek drift area
return metingen measurements
   
1998 Plek The Spot
  Plek observaties observations in The Spot
 
1999 wandelingen door de Plek walking through The Spot
  zes kwadraten uit de Plek six squares out of The Spot
  Atlas van de Plek atlas of The Spot
  de Plek vanaf 1936 tot 1996 The Spot from 1936 until 1996
  aquarelleren in de regen water painting in the rain
  atelier kerkstraat 3
     
2000 verstuivingsproces drifting process
  ATLAS
  sporen in de Plek tracks in The Spot
  spoordetectors tracks detectors
  zes kwadraten uit de plek six squares out of The Spot
     
2001 de veranderingen van een zandberg the changes of a sand hill
  veranderingen in kwadraat D changes in square D
  sporen van een ree tracks of a deer
return wissels points switch
  indruk impression
  sporen in de Plek tracks in The Spot
  sporen in de Plek tracks in The Spot
  stappen en gaan (groot) step and go (large)
  stappen en gaan step and go
  stappen en gaan step and go
  bewegingen in de Plek movements in The Spot
  aanwezig place,in
  de Plek en zijn omgeving the Spot and his surroundings
  the Spot and his surroundings
   
2002 helm en mij marram grass and me
  daar waar there - where
  blootgestoven duindoornwortels

sea buckthorn carrots drifted
on the surface area

  aanwezigheid presence
  aanstuivingen to drift to
  vegetatie vegetation
return waterlopen water drain
  gevonden in het zand founded in the sand
  lagen in het zand layers in the sand
   
2003 vegetatie vegetation
  roggenplaat
  over sloten crossing ditches
  Sterkselseiland
  schalen scales
  in de schaduw van in the shade of
  het pad the path
  gras grass
  wilgentenen willow toes
  distels thistles
  duindoorn sea buckthorn
  vlier elder
  planten, struiken, bomen plants, bushes, trees
     
2004 diverse planten uit de Plek some plants from the Spot
  aanstuiving tussen de struiken drifting between the bushes
  stuivend langs helm drifting along marram
  zuidwester from southwest
  me and the eldertree  
  wilgje little willow
return 3 wilgjes tree little willows
  negen bodemprofielen nine soil profiles
  loopkever walking beetle
  kortverhaal short story
  the mayor a grocer two farmers three fisherman and a whole lot of tourists  
  uitsnijden en afdrukken cutout and print
     
2005 bakje zand hand boekje container sand hand book
  bergjes little mountains
  bergjes (twee)

little mountains
(two )

  graaien to grab
  blowing sand  
  blowing around  
  nine to five  
  blowing through  
  zandbewegingen sand movements
  autumn  
  where the leaves remain  
  lime  
  when the leaves are leaving  
     
2006 Beschermd gebied Protected Area
  Canadese fijnstraal Erigeron canadenis
  Dune Hill  
  lime tree at the end of the day  
return constellations  
  weggenomen took away
  Binnendijks Buitendijks  
     
2007 white thorn
  negentien vogels hoog in de lucht nineteen birds high in the sky
  Theunishil  
  slanting elder tree  
  vlier elder tree
     
2008 GEEN GROND no ground
  dag en nacht day and night
  FOUR A WHILE  
  passing by  
  dissolving  
  wolken clouds
  een miezerdag a drizzly day
  bar en boos bad and evil
  rain in the morning  
  drie winterse dagen in november three winter days in November
  druppels droplets
     
2009 gocce di sudore sweat drops
  RAIN  
  dare su to observe
  sul posta on your post
return RAINDROPS  
  feel the rain  
  de wereld wordt witter the world becomes wither
  WIT een laagje sneeuw White a bed of snow
  snowflage  
  B U I E N showers
     
2010 sneeuwval snow fall
  snow fall  
  snow divers  
   
2011 o c c u p y
a journey of discover
and cover
 
  April dry  
  WANDER  
  OVERGROWN  
  A Walk  
  Klaproos poppy
  pepermunt met peultjes peppermint with snow peas
  een wandeling honderd jaar een reconstructie a walk
a hundred years
a reconstruction
     
2012 coastlines  
  in het oog houden, opnieuw, ......... to keep an eye on, again, ....
return wintertuin winter garden
  snoeien prune
  reikwijdte extent
  40 keer recht 33 keer links 40 times to the right 33 times to the left
  zwischen der Geschichte between the history
  lagen in het zand layers in the sand
     
2013 van huis naar zee from Home to the Sea
  Bloemlezing uit drie helmplanten an anthology of three plants Marram grass
  HELM Marram grass
  sommige some
  Kleine Kleine Beerze  
  eye  
  The wind's visit  
     
2014 Ik weet dat hier.. I know that here
  La diversité de la Natouze  
  Ik weet dat daar..I know that there  
   
2015 VERTE  
  Surface of the road  
   
2016 de Duinen van Terschelling

the Dunes of Terschelling

  Wandering Arts Biennial  
  W A D  
  zwerftocht wander
  buitenspelen outdoor play
   
2017 ebstroom ebb tide
  wintertijd wintertime
  Italia  
return Spring - Sprong  
  te voet
gelopen en in kaart gebracht
On foot
walked mapped
  dunewalks  
  zandkorreltjes sand granules
  follow the sand  
  Het geheim van de Bosplaat 2 The secret of the Bosplaat 2
  missen mist misschien missing mist maybe
   
2018 duinmanoeuvres dune maneuvers
  in verkenning in exploration
  wind wind waait wind wind blows
  windvlagen gusts of wind
     
2019 langs

along

  drups  
  wc hokje wc room
  de beek stroomt The stream flows
return vlucht flee
  vlucht paintng barchanes flee
  fossiele geulen fossil gullies
  De onvoorspelbare beek the unpredictable stream
     
2020 nattigheid wetness
  ricordi remember
  vlucht flee
  Antwerpen 2100  
  doorbraak van alle kanten all-round breakthrough
  de grote doorbraak the great breakthrough
  risico risk
  de schoonheid van nu is geen garantie voor de toekomst The beauty of today is no guarantee for the future
  drups spreads  
   
2021 duinlandschap1986 dunelandscape 1986
  duinlandschappen 1987 dunelandscapes 1987
  duinlandschappen 1987 dunelandscapes 1987
  tekenen van veranderen drawing of changing
return actief duin active dune
  opkomend en afgaand tij rising and falling tide
     
2022 swirling  
  warrelen warbling
  warreldans warbel dance
  de Braakman en zijn broeder en zuster polders  
  zoetwaterbel zoutwaterkwel freshwaterbubblesaltwaterseepage
     
2023 kreekwater creek water
  regenwaterlens op zouet kwel rainwaterlens on salt kwel
  dunne regen lens  
  dunne regenwater lens op zoute grond  
  zwichen der Geschichte  
     
return